clarificari

REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI “Cursa pentru o consola Xbox One!”

Perioada Concursului: 11 ianuarie 2020 – 11 februarie 2020

 

Art. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

1.1 Organizatorul Concursului ” Cursa pentru o consola Xbox One!” (denumit în continuare “Concurs”) este URBAN MOBILITY CONCEPT S.R.L., cu sediul in Craiova, Municipiul Craiova, Str. Locomotivei, nr. 1, Judetul Dolj, ROMANIA inregistrata la Registrului Comertului sub nr. J16/512/2011, avand codul unic de inregistrare RO 28247036 si cont bancar (cod IBAN) RON: RO 38 BTRL 0170 1202 3865 63XX, Deschis la Banca Transilvania Sucursala Craiova, reprezentata de Andreea Pașoi Sîrbu, in calitate de Administrator, numita in continuare „Organizator”.

1.2 Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”) este finală și obligatorie pentru toti participanții.

1.3 Prezentul Regulament sau eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile, în vederea consultării de către participanți pe pagina de facebook: https://www.facebook.com/etwowromania/  in sectiunea Notes, dar si in format fizic printr-o solicitare datata si semnata trimisa la adresa Str. Aviatorilor nr. 48, Parc Industrial Craiova, Dolj, România.

1.4 Concursul va putea fi întrerupt de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații de forță majoră.

1.5 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

1.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice pe pagina de facebook https://www.facebook.com/etwowromania/

 

Art. 2. CONDITII DE PARTICIPARE

2.1 Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice cu varsta de 18 ani impliniti pana la data inceperii Concursului si cu domiciliul stabil/reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

2.2 La acest concurs nu au dreptul să participe angajații societăților URBAN MOBILITY CONCEPT S.R.L., sau ai societăților participante la realizarea și derularea Concursului incluzând angajaţii precum și rudele de gradul I și afinii acestora.

2.3 Participarea la acest Concurs implică participarea voluntara, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Concurs.

2.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a înlătura orice tentativă de fraudă prin restricționarea accesului de a participa la acest Concurs si descalificarea automata a persoanelor care încearcă să fraudeze.

Art. 3. LOCUL ȘI DURATA CONCURSULUI

3.1. Concursul va începe în data de 11 ianuarie 2020, ora 09:00, ora României și se va încheia în data de 11 februarie 2019, ora 19:00, ora României.

3.2 Concursul este organizat și se desfășoară in showroom-urile E-TWOW din Bucuresti, Cluj si Craiova – în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

 

Art. 4. MECANISMUL CONCURSULUI

4.1. Pentru a se inscrie în cadrul Concursului, participanții trebuie să achizitioneze in perioada 11 ianuarie 2020-11 februarie 2020 din showroomurile E-TWOW produse in valoare de minim 500 lei, valoare cumulata pe un singur bon de cumparaturi. Concursul se va desfasura in perioada 11 ianuarie 2020, ora 09:00 – 11 februarie 2020, ora 12:00, prin intermediul unei activari dupa cum urmeaza :

– Inregistrarea in concurs se va face pe baza numelui fiecarui client si a numarului de bon aferent cumparaturilor de minim 500 lei. Comerciantii din magazinele e-twow vor inregistra numele, numarul de telefon si numarul de bon al fiecarui client eligibil pentru inscrierea in concurs.

– Bonul fiscal pe care este inscriptionat codul inscris in campanie trebuie pastrat integral in original pentru validarea premiilor.

– in cadrul tragerii la sorti se vor desemna 1 (un) castigator si o rezerva (valabila in cazul in care castigatorul extras nu se poate contacta sau nu isi revendica premiul)

4.2. Inscrierea in Concurs se va realiza automat prin achizitionarea de produse de minim 500 lei din showroom-urile E-TWOW in perioada desfasurarii concursului si prin completarea datelor de contact solicitate de comerciantii din showroom-urile E-TWOW.

4.3. Lista de participanti din care se va face extragerea se va stabili astfel:

Toate inscrierile facute in baza unui bon, de cumparaturi de minim 500 lei efectuate in showroom-urile E-TWOW vor fi considerate valide si vor intra in tragerea la sorti pentru premiul acordat in cadrul Concursului, in cazul in care acestea respecta conditiile stipulate la sectiunea 4.1. In cadrul tragerii la sorti va fi desemnt 1 (un) castigator si 3 rezerve

4.4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a investiga şi a interpreta înscrierile în Concurs; orice neregulă ce poate fi clasificată ca încercare de fraudare se soldează cu eliminarea definitivă a participantului în cauză, Organizatorul nefiind obligat să anunţe această decizie.

4.5. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau au facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

4.6. Lista participantilor ce au fost validati ca fiind castigatori va fi publicata pe pagina de facebook a Organizatorului in maximum 30 (treizeci) de zile lucratoare de la data finalizarii Concursului.

Art. 5. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

5.1. Tragerea la sorti pentru desemnarea castigatorilor se va efectua ulterior finalizarii fiecarei Activari, in data de 11 februarie 2020.

5.2 În cadrul tragerii la sorti vor fi luate în calcul toate inscrierile valide efectuate in perioada de Concurs.

5.4 Castigatorii premiilor ce vor fi acordate in prezentul Concurs vor fi desemnati prin intermediul unei trageri la sorti ce va avea loc in prezenta unor reprezentanti ai Agentiilor implicate in organizarea si desfasurarea Concursului, in maximum 5 (cinci) zile lucratoare de la data finalizarii concursului.

Art. 6. CONDIŢII DE VALIDARE CȂSTIGATORI

6.1 Participanţii la Concurs trebuie să îndeplinească și să respecte condiţiile stipulate în prezentul Regulament.

6.2 Pentru ca un participant să fie validat ca fiind câştigător al premiului, acesta trebuie să îndeplinească simultan următoarele condiţii :

– participantul trebuie sa achizitioneze produse in valoare de minim 500 lei din showroom-urile E-TWOW din Craiova, Cluj si Bucuresti.

– participantul trebuie sa pastreze bonul fiscal pe care este codul inscris in campanie.

– castigatorii vor fi anuntati de castig pe pagina de Facebook a Organizatorului, https://www.facebook.com/etwowromania/, printr-un comentariu publicat ca raspuns la postarea dedicata concursului.

– castigatorii vor fi apelati de catre un reprezentant al Organizatorului in termen de maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data furnizarii numarului de telefon. In cazul in care un participant extras ca fiind potential castigator nu va furniza un numar de telefon valid pe care sa poata fi apelat in maximum 3 (trei) zile lucratoare de la data primirii mesajului privat, acesta va fi invalidat si se va apela la rezerve in ordinea extragerii lor. Fiecare potential castigator va fi apelat de maximum 3 (trei) ori, in intervale orare diferite.

– in cadrul apelului telefonic, fiecarui potential castigator i se vor solicita urmatoarele date cu caracter personal: numar bon, nume, prenume, data nasterii, tara in care acesta este rezident, adresa de livrare.

6.3 În cazul în care câştigătorul nu respectă condiţile de la Art. 6.2 sau refuză cu rea-credinţă şi nemotivat prezentarea datelor solicitate, atunci Organizatorul îşi rezervă dreptul de a il invalida.

6.4 Se va apela la rezerve în ordinea extragerii acestora în cazul în care, din motive independente de voinţa Organizatorului, aceştia nu pot lua legătura cu Participantul extras câştigător în termenele stabilite în prezentul Regulament sau nu este validat din cauza nerespectării a cel puţin uneia dintre prevederile prezentului Regulament Oficial al Concursului. Pentru rezerve se va aplica acelaşi principiu de validare pentru a fi desemnati câştigători.

art. 7. PREMIILE

7.1 Premiile acordate in cadrul Concursului sunt reprezentate de o consola Xbox one x cyberpunk 2077 editie limitata + 1 joc cyberpunk 2077 in valoare 1799 lei. Acesta se va acorda în maximum 30 (treizeci) de zile de la data de validare a tuturor castigatorilor.

Valoarea individuala a unui premiu este descrisa in tabelul de mai jos :

 

Premiile vor fi trimise castigatorilor prin intermediul unui curier privat, la adresa de corespondenta oferita telefonic de castigatori si vor fi insotite de un proces verbal de predare-primire premiu in doua exemplare. Procesul verbal de predare-primire va trebui semnat si completat de castigator, un exemplar va ramane in posesia acestuia, iar un exemplar va fi returnat Organizatorului.

7.2 Câştigătorii acestui Concurs nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a câştigului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri şi nici să solicite schimbarea parametrilor/caracteristicilor câştigului.

7.3 În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de validare stipulate în Art. 6, premiile nu vor fi acordate. Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii participanţilor cărora li s-a alocat vreun premiu şi nu îndeplinesc condiţiile de validare stipulate la Art. 6.

7.4 Organizatorul nu va suporta niciun fel de cheltuieli după acordarea premiilor către câştigători, cu excepţia celor de natură legală – impozite pe valoarea premiilor.

7.5 Premiile acordate în cadrul acestui Concurs trebuie să fie revendicate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament, în caz contrar premiul nerevendicat/invalidat sau din cauza nerespectării termenilor şi condiţiilor din prezentul Regulament, nu mai este datorat de către Organizator.

Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

8.1 Datele personale ale participanților la Concurs sunt prelucrate în conformitate cu informațiile prezentate în Anexa 1 a acestui Regulament.

Solicitarile/reclamatiile privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal se pot depune conform indicatiilor din Anexa 1.

Art. 9. RESPONSABILITATE

9.1 Organizatorul şi partenerii acestuia sunt îndreptăţiţi să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a mecanismului Concursului, abuz sau orice alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.

9.2 Organizatorul şi părţile implicate în acest Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru datele nelivrate datorită defecţiunilor sau supraîncărcării reţelelor operatorilor de Internet sau că urmare a funcţionarii deficitare ori nefuncţionarii aplicaţiilor utilizate de participanţi (soft şi/sau hard-ware).

  • Situaţiile în care anumiţi participanţi sunt în incapacitate de a accesa parţial sau integral aplicatia dacă această incapacitate se datorează unor circumstanţe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate exercita în mod rezonabil. Aceste circumstanţe se pot datora: informaţiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urmă acţiunilor utilizatorilor, a funcţionării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicaţiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite în accesarea aplicaţiei. Aceste circumstanţe se pot datora, de asemenea, dificultăţilor tehnice care pot afecta funcţionarea conexiunilor Internet şi/ sau a echipamentelor de calcul şi/ sau a aplicaţiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstanţe se mai pot datora: unor deteriorări sau defecte cu efect potenţial asupra echipamentelor de calcul, aplicaţiilor şi/ sau datelor stocate ale participanţilor sau ale unor terţi, în urmă accesării aplicaţiei.
  • Pierderea de către participant a datelor de logare ale participantului sau alte defecţiuni;
  • Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului personal/tabletă/telefon de către participant (întreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea voinţă a tehnologiei de către participant în scopul de a manipula rezultatele Concursului).
  • Erori cauzate de folosirea altor tehnologii decât cele recomandate de Organizator. Tehnologiile recomandate: Browser Internet (Internet Explorer versiunea minimă 9, Mozilla Firefox, versiunea minimă 47, Opera 35, Google Chrome 50.0.2661), Sistem de operare minim Windows 2000. Pentru mobil se recomandă varianta Android minimum 5, iar pentru IOS pentru a funcţiona în condiţii optime, se recomandă folosirea sistemului de operare de la 8.0 pe tehnologii mai avansate ca Iphone 4S.
  • Pentru cazurile în care numărul de telefon mobil nu a fost corect comunicate către Organizator, participantul nu şi-a numarul de telefon şi pentru orice alte situaţii independente de Organizator.

9.3 Participanţii acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privinţa câştigătorilor, precum şi a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbări legate de implementarea acesteia.

9.4 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile impuse prin prezentul Regulament sau în privinţa căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa aplicaţiei. Participanţii se obligă, de asemenea, să pună la dispoziţia Organizatorului toate datele de contact relevante (numele, prenumele, adresa şi numărul de telefon mobil).

9.5 Organizatorul şi părţile implicate în acest Concurs nu îşi asumă răspunderea pentru participanţi care nu se înscriu în perioada de desfăşurare a Concursului sau care nu completează toate campuriile obligatorii.

9.6 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în Concurs. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

9.7 Eventualele contestaţii privind desemnarea câștigătorilor Concursului pot fi transmise Organizatorului în decurs de 30 de zile de la data desemnarii castigatorilor. Orice contestaţii primite după această dată nu vor fi luate în considerare.

Art. 10. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

10.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru premiile acordate castigatorilor in conformitate cu legislatia in vigoare privind impozitul pe venit, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiul, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

Art. 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

11.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

11.2 Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs.

11.3 În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau facilitat câştigarea de premii necuvenite, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Art. 12. ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

12.1 Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forţă majoră. Forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţă sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

Art. 13. CONTESTAȚII

13.1 Participanții pot depune contestație în legătură cu desfășurarea Concursului prin email la adresa office@e-twow.ro sau prin poștă la Str. Aviatorilor nr. 48, Parc Industrial Craiova, Dolj, România. Contestațiile se pot depune până la data de 20 februarie 2020, inclusiv. Dupa această dată, nicio contestație nu va mai fi soluționată de către Organizator.

Anexa 1 Regulament “Cursa pentru o consola Xbox One!”

 

Informare privind prelucrarea datelor personale în cadrul concursului „Cursa pentru o consola Xbox One”

 

URBAN MOBILITY CONCEPT S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J16/512/2011, CUI  RO 28247036, este operatorul datelor tale personale, atunci când derulăm în showroom-urile E-TWOW concursuri și tombole, și prelucrează datele tale în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor persoanelor fizice nr. 2016/679 („GDPR”). Condițiile concursului/ tombolei sunt detaliate în Regulamentul privind concursul/tombola, disponibil în showroom-urile E-TWOW.

Ce date prelucrăm? URBAN MOBILITY CONCEPT S.R.L. prelucrează doar datele furnizate de tine (nume, prenume, telefon, număr bon de casă, data bonului de casa, semnătura clientului). Atunci când legislația fiscală ne impune, vom colecta codul tău numeric personal, pentru reținerea de taxe și impozite aferente și doar dacă ești declarat câștigător.

Cum prelucrăm aceste date? Prelucrăm datele furnizate de tine prin acest formular doar pentru derularea concursului/ tombolei, validarea câștigătorilor, anunțarea câștigătorilor și rezervelor, acordarea premiilor și efectuarea plăților de taxe și impozite aferente acordării premiilor. Dacă ești câștigător, vom verifica dacă datele din actul tău de identitate corespund cu cele transmise de tine la înscrierea în concurs/tombolă, fără a reține o copie a actului tău de identitate și vom menționa numele și prenumele tău în showroom-ul E-TWOW unde s-a organizat concursul/tombola și pe pagina de facebook etwowromania.

În ce temei? În prelucrarea datelor tale ne bazăm pe consimțământul tău exprimat liber, precis și informat, sau atunci când suntem obligați de o prevedere legală să prelucrăm unele date.

Cât timp păstrăm datele tale? Vom păstra datele tale personale din formular până la finalizarea concursului/tombolei și declararea câștigătorului (sau cel târziu până la expirarea perioadei de reclamații menționată în Regulamentul privind concursul/tombola), după care vom distruge definitiv formularele. Datele personale ale câștigătorului vor fi reținute pe perioada prescrisă de lege.

Cine sunt destinatarii datelor tale? Nu vom partaja și/sau transfera datele pe care ni le oferi cu terțe entitati, decât dacă suntem obligați potrivit legii să divulgăm unele date către autoritățile și instituțiile publice.

Ce drepturi îți garantăm? Te informăm că în calitatea ta de persoană vizată, în lumina prevederilor GDPR, îți asigurăm următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele tale, dreptul la rectificarea datelor tale, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la ștergerea datelor tale, sau, după caz, dreptul la portabilitatea datelor, sau dreptul de a sesiza autoritatea de supraveghere A.N.S.P.D.C.P. (www.dataprotection.ro). De asemenea, te anunțăm că îți poți retrage consimțământul exprimat pentru prelucrarea datelor tale dacă ne soliciți retragerea din concurs, la adresele de mai jos.

Pentru a-ți exercita oricare dintre drepturile garantate de GDPR, ne poți trimite o cerere scrisă semnată la adresa de e-mail marketing@e-twow.ro sau la adresa Str. Aviatorilor nr. 48, Parc Industrial Craiova, Dolj, România

 

Prin semnarea acestui formular de înscriere îmi exprim consimțimântul cu privire la prelucrarea datelor mele personale în condițiile de mai sus.

Semnătură: _________________________                                                  Data: _________________________

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.